หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบ
หน่วยงาน เบอร์โทร ที่อยู่ เว็บไซต์
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) โทร. 0 2279 4370 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เลขที่ 1279 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 www.bpp.go.th