ข้อที่ 1 วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
1.1 ศึกษาวิธีการสมัคร(หน้าหลัก) ให้ละเอียด มีข้อสงสัยสอบถาม ดังนี้
   - กรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อกรอกใบสมัครได้ หรือ ไม่สามารถกรอกใบสมัครได้ หรือไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ติดต่อ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 4 ในเวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.
   - กรณีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ หรือ อื่นๆ กรุณาติดต่อหน่วยที่ท่านสมัครสอบ บช.ศ. : 0 2941 3162, 0 2941 1928, 0 2941 2698 และ 0 2941 0926
   - กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน สามารถติดต่อได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

1.2 ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัคร สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่จะต้องกรอกได้และเตรียมข้อมูลให้พร้อม

1.3 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ป้องกันความผิดพลาด เนื่องจากว่าท่านมีสิทธิสมัครได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
 ข้อที่ 2 การเสียสิทธิในการสอบและการแต่งตั้ง
2.1 ไม่มีบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าเป็นตัวจริงของผู้สมัคร
   - บัตรสอบที่มีหมายเลขประจำตัวสอบ และติดรูปถ่าย
   - เอกสารตัวจริง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน

2.2 เข้าสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะถือว่าขาดสอบในครั้งนั้น

2.3 ทุจริตในการสอบ

2.4 ขาดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ
 ข้อที่ 3 รูปถ่ายที่สามารถ upload ประกอบการสมัครได้
3.1 ไฟล์รูปถ่ายประจำตัวผู้สมัครและรูปบัตรประจำตัวประชาชนต้องมีขนาดไม่เกิน 1.5 MB ถ้าเกินให้ลดขนาดไฟล์รูปภาพ โดยดูวิธีได้จากหน้าแบบฟอร์มใบสมัคร

3.2 รูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว นำไปแสกนแล้ว save เป็นไฟล์ .jpg

3.2 รูปถ่ายที่ถ่ายจากกล้อง หรือ มือถือ แล้ว save รูปถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถูกต้องตามประกาศ)
 วิธีตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ
1. คลิกขวา ที่รูปภาพ เลือก Properties -> ดูที่ Size ว่าขนาด เกิน 1.5 MB หรือไม่ ถ้าไม่เกิน สามารถใช้รูปภาพนั้นได้เลย

2. ถ้าหากดูขนาดไฟล์ภาพแล้ว เกิน 1.5 MB ให้ไปลดขนาดไฟล์ภาพตาม วิธีที่ 1 หรือ วิธีที่ 2
 วิธีลดขนาดไฟล์รูป
1. กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว ได้รูปพอดีไม่มีปัญหา พื้นหลังรูป

   วิธีที่ 1 วิธีการลดขนาดไฟล์รูปโดยใช้โปรแกรม ACDsee
     1. คลิกที่โปรแกรม ACDsee
     2. เลือกรูปที่ต้องการ
     3. คลิกที่ Modify แล้วเลือกที่ Resize
     4. แล้วทำการปรับลดขนาดไฟล์รูป กรณีขนาดไฟล์รูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ไม่เกิน 1.5 MB
     5. เมื่อลดขนาดไฟล์รูปเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Done
     6. แล้วก็ทำการ Save รูปแล้วลองเช็คขนาดไฟล์รูปดูอีกครั้งก่อนนำรูปมาอัพโหลด

   วิธีที่ 2 ลดขนาดรูปจากการใช้โปรแกรม Paint
     1. เข้าที่โปรแกรม Paint ( Start -> Program-> Accessories -> Paint )
     2. เลือกรูปที่ต้องการลดขนาด ( File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ)
     3. คลิกเลือก Image -> Stretch/Skew เปลี่ยน Horizontal และ Vertical เป็นขนาดที่พอดีกับที่กำหนด (เช่น 50:50 เป็นเลขตัวอย่าง ตัวเลขนั้นอาจใส่ 10:10 หรือ 20:20 ให้ลดตามขนาดไฟล์รูปที่ท่านมี) คลิก OK
     4. ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ


2. กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว รูปติดพื้นหลังมาด้วย ให้ตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ

   วิธิที่ 1 ตัดรูปภาพจากการใช้โปรแกรม Paint
     1. เข้าที่โปรแกรม Paint ( Start -> Program -> Accessories -> Paint )
     2. เลือกรูปที่ต้องการตัด ( File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ)
     3. คลิกเลือก กรอบสีเหลี่ยม ข้างรูปดาว ด้านบนซ้าย ของ แถบเมนูด้านข้างซ้าย
     4. ให้คลิกลากเม้าส์ ในส่วนรูปภาพที่ต้องการ จากมุมขวาบนของรูปภาพให้ได้กรอบตามส่วนของรูปภาพที่ต้องการ ให้ กด Ctrl + X -> แล้ว ไปเลือกที่ เมนู File -> New -> ระบบจะถามว่า Save รูปภาพเก่าที่ท่านตัดไปหรือไม่ ให้คลิก No -> ให้กด Ctrl + V เพื่อวางรูปภาพที่เรา Copy มา
     5. ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ
     6. ถ้ารูปภาพที่ได้ ออกมามีขนาดใหญ่กว่า 1.5 MB ให้ทำการลดขนาดภาพ ตามวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2